Algemene verkoopsvoorwaarden DS impex bvba.
 
I. AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen geschieden door DS impex bvba. Koningin Astridlaan 35 te 9100 Sint-Niklaas (België). Ondernemingsnummer: 0892.898.757. BTW-nummer: BE 0892.898.757.
De prijzen in onze aanbiedingen zijn inclusief BTW en gelden tot de aangegeven datum, behalve indien het BTW-tarief tussentijds wordt gewijzigd. Bestellingen dienen vóór het einde van de geldigheidsduur van het aanbod te zijn ontvangen.
In onze website, mailings en overige aanbiedingen worden de aangeboden artikelen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijziging in ontwerpen kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld.
Onze aanbiedingen op onze Belgische website zijn uitsluitend gericht op de Belgische markt.
 
II. BESTELLEN
Wij accepteren bestellingen via ingave van uw bestelling op onze website. Bij onvolledig ingevulde of onduidelijke bestellingen houden wij ons het recht voor niet te leveren. Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en geleverd zolang de voorraad strekt.
Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Desgevraagd zullen wij u de reden daarvan mededelen.
Elke bestelling waarvoor geen betalingswijze is aangeduid. wordt geacht een bestelling onder onlinebetaling te zijn.
Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Van wijziging in de voorwaarden wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.
 
III. LEVERING & TRANSPORT
De wijze van vervoer als er geleverd wordt. wordt uitsluitend door ons bepaald. De levering geschiedt op het door u bij uw bestelling aangegeven adres (uw eigen adres. het adres van een buur. vriend(in) of uw werk). Als een artikel niet (meer) in voorraad is. wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Een artikel dat niet in voorraad is, wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten, tenzij het om een gezamenlijke bestelling gaat. Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen of vervangende artikelen niet (meer) geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.
Wanneer artikelen door redenen buiten onze wil niet (meer) geleverd kunnen worden, wordt u daar steeds van op de hoogte gebracht. En indien gewenst leveren wij in bepaalde gevallen vervangende artikelen met dezelfde of betere eigenschappen tegen dezelfde of een lagere prijs. U kunt een dergelijk vervangend artikel steeds terugsturen.
Voor iedere bestelling die wij bij u thuis of bij een door u opgegeven adres leveren wordt u een bijdrage in de verzendkosten alsmede administratiekosten in rekening gebracht. Deze bijdrage in verzend- en administratiekosten is afhankelijk van de hoogte van het bedrag van het te leveren artikel en wordt vooraf op onze website medegedeeld. Zware en omvangrijke artikelen worden bij u thuis afgeleverd door een gespecialiseerde transportfirma. Bij levering aan huis houden wij ons het recht voor de identiteit te controleren aan de hand van uw identiteitskaart of een soortgelijk identiteitsbewijs.
Het vervoer geschiedt voor ons risico. Is uw pakket bij levering beschadigd of onvolledig bel dan uw consulente of meldt het aan de vervoerder. Nadat de artikelen door u in ontvangst zijn genomen gaat het risico van verlies en beschadiging op u over.
Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.
Artikelen worden door ons geleverd "as is". in de door de fabrikant of importeur aangeleverde verpakking aan de deur van het opgegeven leveringsadres of conform onze nadere aanwijzingen op onze website. Installatie of montage behoort niet tot de leveringsomvang.
 
IV. BEDENKTERMIJN & TERUGSTUREN
U beschikt over een bedenktermijn van 7 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van uw bestelling. Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd de bestelde artikelen op kwaliteit en uitvoering te beoordelen, bijvoorbeeld door na te gaan of het geleverde artikel conform de aanbieding is. Gebruik der artikelen zodanig dat deze beschadigd worden of gebruikssporen vertonen of in zijn algemeen ertoe leiden dat deze niet opnieuw aangeboden kunnen worden nadat deze door u teruggestuurd werden, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
Wenst u van de bedenktermijn gebruik te maken dan dient u de geleverde artikelen onbeschadigd -voorzien van alle meegeleverde toebehoren- en in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd samen met een kopie van de factuur uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst der artikelen aan ons terug te sturen. Indien u een artiekel wenst terug te sturen geschiedt het transport voor uw rekening en risico.
Voor bepaalde artikelen geldt geen bedenktermijn. Ook gebruikte of beschadigde artikelen -waarbij bij aflevering geen beschadiging door u is gemeld- worden niet teruggenomen. Het verzakingsrecht geldt nadrukkelijk niet voor de navolgende producten:
a. producten tot stand gebracht overeenkomstig uw specificaties;
b. producten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c. producten die snel kunnen bederven of verouderen;
d. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur alsmede andere eenvoudig reproduceerbare producten. waarvan u de verzegeling heeft verbroken;
e. artikelen van hygiënische aard of die omwille van hygiënische redenen verpakt waren en die niet meer in de originele. gesloten verpakking zitten of waarvan de verpakking verbroken werd.
 
Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk ingediend te worden.
De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.
 
V. BETALEN
Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Betaling gebeurt bij bestelling. De betaling omvat het verschuldigde bedrag met inbegrip van de daarbij behorende verzend- en administratiekosten. U dient deze over te maken op onze bankrekening (BNP Paribas Fortis 001-530 3333-31). Wij aanvaarden geen bankcheques of postcheques.
We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Als u geen adreswijziging stuurt wordt u geacht te wonen op het laatste bij ons bekende adres.
 
VII. DIVERSEN
Uw gegevens worden opgeslagen in een verwerking en gebruikt voor interne. geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering zoals bijv verwerking van bestellingen alsmede voor het toesturen van eigen aanbiedingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen van ons te ontvangen dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen. Onze gegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Brussel.
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor gevallen van toeval of overmacht. In deze gevallen worden de wederzijdse verbintenissen opgeschort. indien deze omstandigheden langer dan één maand aanhouden.
Wij zijn gerechtigd na het verstrijken van de looptijd van een aanbieding onze voorwaarden te wijzigen.
In geval van geschillen is de Belgische wet van toepassing. Behoudens andersluidende wetsbepalingen is de Vrederechter te Dendermonde dan wel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd kennis te nemen van geschillen.
created & CMS by Deltacom DS Impex bvba Koningin Astridlaan 35 BE-9100 Sint-Niklaas MissisMe[at]thisdomain T +32 (0)3.766.24.24